EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Omogućeno štampanje obrasca EM3 – Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi

19. juni 2014 14:07 by Mersida Karačić in

U skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature, dana 19.06.2014. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je omogućilo štampanje obrasca EM3 – Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi.

Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je, na osnovu prethodne akcije omogućeno svim osnovnim školama da se od 14:00 sati istog dana službeno izdaju Uvjerenja o rezultatima postignutim na eksternoj maturi.

Postupak elektronskog izdavanja i štampanja Uvjerenja o rezultatima postignutim na eksternoj maturi je utvrđen u dokumentaciji, koju je svaka škola dobila u prethodnom periodu.

 

Izdavanje uvjerenja: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa izdavanjem uvjerenja, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije finalnog štampanja uočimo moguće nepravilnosti. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

  1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
  2. kroz sistem EMIS MATURA (ovaj) otvorimo tabelu sa učenicima,
  3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta željenog odjeljenja,
  4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, uočene nepravilnosti koje smo eventualno utvrdili ispravljamo u skladu sa procedurom. Kada smo se uvjerili da su svi podaci ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje uvjerenja):

  1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo preuzeli ranije u UTIC-u,
  2. kroz sistem EMIS MATURA (ovaj) otvorimo tabelu sa učenicima,
  3. odštampamo nekoliko ili sva uvjerenja za željeno odjeljenje,
  4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja uvjerenja isti se dostavljaju Predsjedniku školske maturalne komisije koji se potom predaju razrednicima odjeljenja devetih razreda.

 Uvjerenja o postignutim rezultatima na eksternoj maturi je obavezno štampati na propisanim obrascima, sa logotipom Kantona Sarajevo u zaglavlju, grbom države Bosne i Hercegovine u srednjem dijelu i hologramskom zaštitom u donjem dijelu.

Završno finaliziranje svih aktivnosti na provođenju ispita eksterne mature KS

19. juni 2014 13:27 by Mersida Karačić in Matura

U četvrtak, 19.06.2014. u 13:30 sati, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature izvršilo završno finaliziranje svih aktivnosti po pitanju provođenja procesa eksterne mature.

Sa stanovišta svake pojedine škole to znači da je omogućena opcija za štampanje liste konačnih rezultata mature, koja uključuje tabelarni prikaz rezultata po svim predmetima koje je učenik/ca polagao/la u tekućoj školskoj godini.

Lista konačnih rezultata je za učenike najvažniji izvještaj koji im omogućava da na pregledan način dobiju informacije o svim rezultatima u protekla tri dana na jednom mjestu.

Također, učenik/ca ima mogućnost da odmah vidi sa koliko bodova se ostvareni rezultati prilikom polaganja eksterne mature uključuju u rangiranje prilikom upisa u srednju školu.

Sve osnovne škole Kantona Sarajevo (65 škola) u kojima je provedena eksterna matura u školskoj 2013/2014. godini su obavezne da, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature, objave liste konačnih rezultata kako bi svi učenici, odnosno njihovi roditelji/staratelji, imali mogućnost da iste pregledaju.

Koristimo ovu priliku da ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC – radna grupa za informatičku podršku provođenja eksterne mature Kantona Sarajevo čestitamo svim učenicima, njihovim nastavnicima i rukovodstvima škola, članovima školskih maturalnih komisija, članovima ispitnih komisija, stručnim službama Ministarstva i UTIC-a na izvanredno provedenim aktivnostima koje su se obavile bez većih problema u ovom kompleksnom projektu.

Komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za informatičku podršku provođenja eksterne mature u osnovnim školama

Ispit iz Hemije/Kemije

18. juni 2014 12:34 by Mersida Karačić in

Ispitni testovi za predmet Hemija/Kemija su objavljeni i aktivirani u 12:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo